LEVERANSVILLKOR PALL – ScandBio Gäller from 2021-11-01

Leveranstid

Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 oktober – 30 april. Beroende av yttre omständigheter som Scandbio inte kan påverka kan leveranstiden ändras under säsongen.Detta meddelas på Scandbios hemsida www.scandbio.com. Under övrig tid eller speciella leveransområden sker leverans inom tio (10) arbetsdagar. Leverans sker normalt mellan klockan 06.00 – 22.00. Undantag Norra Värmland och delar av Dalarna som har 15 arbetsdagars leveranstid året om. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Scandbios val. En extra kostnad debiteras vid ö-leverans. Leverans till ö utan broförbindelse, kan endast ske via statlig färjeförbindelse.

Avisering

SMS avisering sker dagen innan leverans och ingår kostnadsfritt. Aviseringen kan inte garanteras, då täckning, systemfel eller andra omständigheter kan påverka. Vid beställd telefonavisering sker avisering dagen innan leverans och debiteras i förekommande fall enligt aktuell prislista. Om mottagaren beställt telefonavisering och inte svarar trots upprepade försök kommer leverans ändå ske.

Allmänna villkor

Pellets i småsäck och storsäck levereras på flakbil som är utrustad med påhängstruck. Pellets i småsäck är förpackade i plastsäckar på lastpall, som är överdragen med en hel plasthuv. Pall med hel plasthuv kan förvaras utomhus men bör skyddas med en presenning mot yttre påverkan som t.ex. fåglar, nederbörd, UV-ljus etc. Bruten pall skall alltid förvaras inomhus. Pallvikten för pellets är 832 kg och för stallpellets 780 kg. Pellets i storsäck, 650kg skall alltid skyddas från fuktpåverkan från mark och luft.

Mottagarens/kundens ansvar vid mottagande av pallar

Mottagaren ansvarar för:

 • att framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter
 • (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton). Klassade vägar ska uppfylla BK1 krav.
 • vägen till lossningsstället är röjd från snö och sandad.
 • att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av mottagaren/kunden samt har en bärighet
 • för truck med en vikt, inklusive last, på 4,5 ton
 • att ovanstående anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs
 • att ansvaret för varan efter leverans övergår till mottagaren
 • att beställd vara får plats på anvisad plats
 • att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden

Om mottagaren/kunden inte uppfyller ovan angivna villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte göra gällande dröjsmål eller fel på varan. Leverantören har även rätt att vägra leverans. Sker leverans har leverantören rätt att debitera mottagaren/kunden de extra kostnader som uppstått med tillägg av 10%.

Leverantören ansvarar för:

 • att leverera beställd mängd till rätt kvalitet, enligt SS-EN ISO 17225–2:2014, A1
 • varan fram till dess den är lossad utomhus hos mottagaren/kunden
 • att följesedel lämnas hos mottagare/kund
 • för kvaliteten på produkten, förutsatt att mottagaren/kunden uppfyller ovan angivna villkor för leveransen

Reklamation

Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan alternativt byta ut varan.

Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte reklamera fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Säljaren har rätt till avvikelser på upp till 1% finfraktion av vikten. För avvikande storlek på pelletsen såsom längd eller tjocklek gäller ingen reklamationsrätt för pellets i säck. Vid reklamation krävs mätning på sex slumpvisa prover från förråd eller säckar.

Ångerrätt/Avbeställning

Scandbio AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Scandbio AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 020-418419.

LEVERANSVILLKOR Bulk – ScandBio Gäller från 2021-11-01

Leveranstid

Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 oktober – 30 april. Beroende av yttre omständigheter som Scandbio inte kan påverka kan leveranstiden ändras under säsongen. Detta meddelas på Scandbios hemsida www.scandbio.com. Under övrig tid eller speciella leveransområden sker leverans inom tio (10) arbetsdagar. Leverans sker i tidsfönstret mellan kl. 06.00 – 22.00, vid kortare tidsfönster än 10 timmar tillkommer en avgift. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Scandbios val. En extra kostnad debiteras vid ö-leverans. Leverans till ö utan broförbindelse, kan endast ske via statlig färjeförbindelse.

Avisering

SMS avisering sker dagen innan leverans och ingår kostnadsfritt. Aviseringen kan inte garanteras, då täckning, systemfel eller andra omständigheter kan påverka. Vid beställd telefonavisering sker den dagen innan leverans och debiteras i förekommande fall enligt aktuell prislista. Om mottagaren beställt telefonavisering och inte svarar trots upprepade försök, läggs ordern om med nytt startdatum och leverans sker enligt villkoren under ”Leveranstid”.

Allmänna villkor

Pellets levereras i tankbil, som även kallas bulkbil. Vid bulkleverans är rekommenderad slanglängd <10 m för bästa pelletskvalité. Vid behov av slanglängd >20 m, vilket påtalas vid beställning, tillkommer en extra avgift. Då köparen på grund av för liten lagringskapacitet inte kan ta emot beställd mängd tillkommer separat tilläggdebitering. Volymavvikelse vid leverans kan uppgå till ± 10% i leverantörens val, förutsatt att det får plats i förrådet. Vid avbokning av lagd order tillkommer en avgift.

Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd rekommenderas en fyllnadsgrad motsvarande 70% av dess kapacitet och vid leverans till övriga förråd 85% av dess kapacitet. Om mottagaren/kunden beställer mer än angivna volymer ansvarar mottagaren/kunden för alla eventuella olägenheter och skador med anledning härav. Leverantören kan således inte göras ansvarig för sådana olägenheter eller skador. Scandbio AB frånsäger sig allt ansvar för skador på PelliStore förråd.

Mottagarens ansvar vid mottagande av bulkleverans

Bestämmelser för mottagande av bulkleverans. Mottagaren ansvarar för:

 • varan från mottagarens bulkkoppling
 • att varan ryms i anvisat förråd
 • att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning från beställningsdagen och under hela leveranstiden
 • framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter
 • (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton). Klassade vägar ska uppfylla BK1 krav.
 • vägen är röjd från snö och sandad
 • att en gång fram till inblåsningsröret är röjd från snö och sandad
 • att silo är dimensionerad samt anpassad enligt AFS 2002:1 2005:2 2005:3 för mottagning av bulkpellets via pneumatisk transport
 • att avlastningsventil skall vara monterad, som enligt lag ska finnas i en klassificerad lågtrycks silo
 • att vid behov av dammfilter alltid se till att detta är väl rengjort, rätt dimensionerat, torrt och monterat inför varje leverans
 • samt är utrustat med väl fungerande överfyllnadslarm med ljud alt ljussignalalarm. Ej fungerande överfyllnads larm är helt mottagarens ansvar
 • att förrådet är anpassat för mottagning av pellets. OBS inga plaströr. Det skall finnas avluftningsrör på minst Ø > 200 mm
 • att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
 • att bulkkopplingen med Ø 102 mm (“4-tums“) han-koppling är fast monterad
 • att en koppling vid horisontell montering får sitta på maxhöjd 1,5 meter, min 0,1 meter
 • vid vertikal montering, maxhöjd 1,5 meter, min 0,8 meter
 • förrådet bör rengöras en gång/säsong
 • Om mottagaren/kunden inte uppfyller ovan angivna villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte göra gällande dröjsmål eller fel på varan. Leverantören har även rätt att vägra leverans. Leverantören har rätt att debitera mottagaren/kunden de merkostnader som uppstått med tillägg av 10%.

Leverantören ansvarar för:

 • att beställd mängd till rätt kvalitet, SS-EN ISO 17225–2:2014, A1, levereras i tid i enlighet med leveransvillkoren
 • varan fram till mottagaren/kundens bulkkoppling
 • att följesedel alternativt vågkvitto lämnas hos mottagaren/ kunden

Reklamation

Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej.

Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/ kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan.

Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte reklamera fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Säljaren har rätt till avvikelser på upp till 4% finfraktion av vikten eller avvikande storlek på pelletsen såsom längd eller tjocklek och mätning sker på sex slumpvisa prover i förrådet. Visar proverna då ett snittvärde under ovanstående gäller ingen reklamationsrätt för pellets i bulk. Bedömningen av analysresultat påverkas av använd slanglängd.

Ångerrätt/Avbeställning

Scandbio AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Scandbio AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 020-418419.